ModelColor
Kombat 114 Tufskin White and Yellow CVC
Kombat 122 Tufskin White and Yellow CVC
Prokids Acid White and Red 485 CVC
Pure Acid White and Red 485 CVC
Prokids Evo White and Blue 287 CVC
Evo XTV White and Blue 287 CVC
Kombat White and Yellow CVC
Prokids Flare 72 White and 388 CVC
Prokids Flare 60 White and 388 CVC
Flare White and 388 CVC
Futura White, Blue 300 CVC and Red 485 CVC
iSonic 50 Speed Special White
iSonic White
Prokids Formula Tufskin White
Formula 162 White
Formula Experience 160 White
Apollo White
Sereinty (Wood) 484 CVC and White
Serenity (Sport tech) White and Cool gray 6 C
Stan-up paddle board 12' 2" (Wood) Red 186 CVC
Stan-up paddle board 12' 2" (Sport tech / Tufskin) White
Stan-up paddle board 12' 6" (Wood) Red 186 CVC
Stan-up paddle board 12' 6" (Sport tech / Tufskin) White
Stan-up paddle board 9' 8"x19"
Stan-up paddle board 11' 2"x30" (Sport tech) Red 485 CVC
Stan-up paddle board 11' 2"x30" (Tufskin) White and Blue 300 CVC
Stan-up paddle board 12'0"x32" (Sport tech) Red 485 CVC
Stan-up paddle board 12'0"x32" (Tufskin) White and Blue 300 CVC
Phantom Race 320 White and Red 485 CVC
Phantom Race 380 White and Red 485 CVC
Gemini White and Cool Gray 6 C and Red 187 CVC
GO White and Blue 300 CVC
Start White and Blue 293 CVC, Orange 021 and Cool gray 6 C
Rio White and Blue 300 CVC